Insändare i Borås Tidning den 30/10 2020

Öppna nya hållplatser och underlätta tågpendling

En av de största källorna till utsläpp inom Borås är resor med personbil. Att minska bilresandet är därför centralt för att nå de ambitiösa mål som kommunen har satt upp i sin koldioxidbudget. Här finns också stora möjligheter till förbättringar.

Enligt trafikvaneundersökningen 2015 sker hälften av alla resor i Borås ensam i bil. Det medför inte bara stora utsläpp, utan är också ineffektivt på flera andra sätt. Stora ytor som kan användas till annat tas i dag i anspråk för bilarna. Bilresandet är kostsamt för både samhället och individen och inte särskilt bra för folkhälsan.

Det är viktigt att poängtera att det inte är den enskilde bilisten som är det huvudsakliga problemet, utan de val vi gör gemensamt. Bygger vi samhället kring bilen får vi bilberoende. Om vi väljer att prioritera på ett annat sätt blir det möjligt för fler att klara sig utan bilen. Här behöver stat, region och kommun dra åt samma håll genom sina investeringar.

Det är därför glädjande att läsa att alla partier (?) är positiva till höghastighetsbana till Borås. Vår förening tycker också att den norra korridoren (förbi Gesebol) är dålig ur bland annat natursynpunkt. För många är restid och bekvämlighet viktiga kriterier för beslutet att välja tåg före bil. Då är det avgörande att stationen är centralt belägen och att det finns en optimal sammanflätning med regionala tåg och lokal busstrafik.

Vi tycker även att de nuvarande regionala järnvägarna skall utnyttjas bättre. Vi föreslår därför att nya hållplatser öppnas och att fler tågset sätts in så att det blir pendeltågstrafik (med rälsbussar?). Tågtrafiken därmed blir ett mycket bra och trafikstockningsfritt alternativ till både bil- och bussresor.

Vårt förslag är att Sparsör, Frufällan, Göta och Rydboholm får nya hållplatser på sträckan Borgstena–Viskafors. På sträckan Sandared–Aplared bör det byggas hållplatser i: Sjömarken, Kransmossen, Gånghester och Aplared.

Om turtätheten fördubblas jämfört med i dag och anpassas till exempel rusningstrafik, blir det ett attraktivt alternativ för de flesta resenärer. Om det på tågen dessutom finns möjlighet att medföra cyklar, så kan även de med lite längre avstånd mellan stationen och hemmet respektive slutdestinationen vilja välja tåg.

Naturligtvis kommer det att kosta mycket pengar att göra dessa satsningar, men vi anser att bilresandet måste minska för att vi skall klara klimatmålen. Här måste staten stå för de stora investeringarna och drift, och därmed visa att handling är viktigare än fina ord.Tillsammans med bättre standard på cykelvägarna kan vi få en klimatsmart kommun med en bra miljö.

Jonas Wieszkos, Anna Toftgård, Tommy Josefsson, Anders Krii, Michael Nilsson, Antje Johannsmeyer,

medlemmar i Klimat­omställning Borås