Insändare i Borås Tidning 24/9 2020

Så kan Borås bli en riktigt bra cykelstad

Borås stad arbetar för att bli en bättre cykelstad, står att läsa på kommunens hemsida, och det är positivt. I Borås stads cykelplan för 2020–2021 finns många bra projekt som ska underlätta för cyklisterna, men vi vill här lyfta några områden som borde satsas på mer.

Se till att de flertalet breda gemensamma gång- och cykelvägar som redan finns får en målad skiljelinje, så att gångtrafiken skiljs från cyklisterna. Detta är en förhållandevis enkel åtgärd som ökar trafiksäkerheten avsevärt för både fotgängare och cyklister. Tekniska förvaltningen har påbörjat arbetet, men här behöver man öka takten.

I cykelplanen finns förslag på nya platser för cykelparkering. Än så länge har vi inte sett att detta arbete påbörjats. Att satsa på utbyggnad av cykelparkeringar på lämpliga platser över vår stad – cykelparkeringar som är praktiskt utformade, så säkra som möjligt, och gärna väderskyddade – är något som underlättar för individen att välja cykeln framför bilen.

Inled en dialog med grundskolor och det lokala polisväsendet om att återinföra basal lektion i teoretiskt och praktiskt ”cykelvett” – likt det som många av oss minns från 70- och 80-talet – så att alla barn får lära sig framföra cykeln på ett trafiksäkert sätt samt uppmuntras i att se cykeln som ett valbart transportmedel.

Vi föreslår också en enkätundersökning där man tillfrågar föräldrar till grundskoleelever samt elever på gymnasium, vad de anser behöver göras för att de ska börja välja cykel som färdmedel till och från skolan. När detta väl är kartlagt är det lättare att veta hur staden tillsammans med skolorna ska prioritera sina cykelprojekt.

Underlätta för cyklisterna genom att ta fram en cykelapp till mobiltelefon – likt den app kallad Cykelstaden som finns för Göteborg – som på ett modernt och användarvänligt sätt hjälper cyklisten att hitta lämplig färdväg med reseplanerare, hitta pumpstationer och cykelparkering samt var trafikstörningar finns. Det mål som i dag finns i cykelplanen – att cykelkartan ”ska revideras minst vartannat år och finnas tillgänglig på Borås stads hemsida samt i tryckt format” – rimmar illa med en modern och genuin satsning på ökad cyklism.

Vi som är medlemmar i föreningen Klimatomställning Borås passar på att lyfta fram cyklandet när vi samlas klockan 16 på Stora Torget för att delta i den globala klimatmanifestationen den 25 september. Vi hoppas nu också att Borås stad är beredd att visa allvar och handlingskraft i cykelfrågan – att satsa rätt och göra cykelvalet lätt.

Antje Johannsmeyer, Tommy Josefsson, Anders Krii, Michael Nilsson, Anna Toftgård, Jonas Wieskovsky, medlemmar i Klimat- omställning Borås