Insändare i Borås Tidning 20/8 2020

Ta  cykeln till jobbet och skolan

I Borås finns tyvärr många gemensamma banor för gående och cyklister, vilket skapar irritation och olycksrisker, påpekar skribenterna.

Nu efter semestern  ökar oron för trängsel och smittspridning i kollektivtrafiken. Ett säkert sätt att både motverka spridning av coronavirus och minska klimathotet är att använda cykel. Cykelresor är det överlägset bästa sättet att minska de fossila transporterna och passar för resor upp till cirka sex–sju kilometer.Om du har elcykel kan sträckan ökas väsentligt. Förutom nollutsläpp av luftföroreningar är cykeltrafik bullerfritt och ger ett trevligt inslag i trafiken, samt bidrar till en bättre hälsa för cyklisten.

Vi önskar därför att Borås satsar på fler och säkra cykelbanor, så att det finns cykelväg mellan alla stadsdelar samt mellan alla tätorter i kommunen. Speciellt cykelbanor till skolorna bör prioriteras, så att föräldrar slipper skjutsa med bil. Då skulle bra cykelvanor kunna grundläggas vid tidig ålder. Det behöver också skapas fler cykelparkeringar, reparationsställen, pumpstationer och så vidare.I Borås finns tyvärr många gemensamma banor för gående och cyklister, vilket skapar irritation och olycksrisker. De bör naturligtvis vara åtskilda från varandra, åtminstone med en tydlig linje. Dessutom sparar både kommunen och individen pengar eftersom investeringar i cykelvägnätet bara kostar en bråkdel jämfört med bilvägar, samtidigt som cykeln är ett förhållandevis billigt fordon. När fler väljer cykel förbättras hälsan, stadsmiljön blir lugnare och renare, och planeten mår bättre.

Anna Toftgård, Jonas Wieskovsky, Anders Krii, Michael Nilsson, Tommy Josefsson och Antje Johannsmeyer,

medlemmar i Klimatomställning Borås