Dags att agera för att nå Borås klimatmål

I BT den 2 januari kan vi läsa att Borås inte klarar av att leva upp till den antagna koldioxidbudgeten. Minskningen ska enligt budgeten vara 16 procent per år. Men det är bara under pandemin som staden verkligen har lyckats minska de skadliga utsläppen av växthusgasen och då bara med sju procent. Och hittills har inga beslut fattats i staden om några kraftfulla åtgärder för att nå målen. Därmed är det ännu så länge självklart omöjligt att ens komma i närheten av att lyckas.När det gäller de utsläpp som vi svenskar själva genererar inom landet är biltrafiken en av de största utsläppskällorna.

Här är några förslag som Borås stad skulle kunna börja med för att kraftigt kunna minska biltrafiken och därmed få ner utsläppen. Flera av förslagen kräver statlig finansiering och det är sannolikt omöjligt för en kommun att ensam göra verklighet av målen för utsläppen av växthusgaser.Prioritera bussar före bilar genom att bygga fler bussfiler.

Arbeta för att sänka priserna för buss och tåg som istället kan finansieras med hjälp av statsbidrag.Fördubbla tågtrafiken på de sträckor som går genom kommunen och anlägg nya tåghållplatser i till exempel Sjömarken, Sparsör, Rydboholm och Målsryd.

Bygg pendelparkeringar vid infarter som inte trafikeras av tåg, till exempel norr om Ekås (väg 180) och öster om Brämhult (R40), där bussar sätts in till stadens centrum.

De aktuella planerna på ett skapa ett nytt motorvägsmot vid Boråstorpet visar att allvaret i klimatutmaningen ännu inte har trängt igenom i den kommunala förvaltningen. Men forskning visar att utbyggnad av vägar bara leder till mer trafik. Tvärtemot vad vi behöver.Istället borde kommunen starta elbilspooler i några stadsdelar och i serviceorterna (Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared/Sjömarken), där även elcyklar skulle kunna hyras för en subventionerad kostnad.

Naturligtvis bör Borås bygga cykelbanor mellan alla stadsdelar och alla orter, vilket även främjar säkerheten och folkhälsan.

Om vi skulle lyckas minska biltrafiken kraftigt skulle vi också få en vackrare och tystare stad med plats för mer grönska och mindre luftföroreningar/partiklar.

När det gäller godstrafiken bör en ny tågbana byggas mellan en central godsterminal och Viared och vidare anslutas till Göteborgsbanan.

Över huvud taget verkar kommunen ta klimathotet på ett sätt som skjuter viktiga åtgärder på en framtid där inga av dagens politiker längre är aktiva. Men det duger inte! Det är inte 2045 som gäller som utsläppsmål, utan 2030. Vi har nu mindre än åtta år på oss.

Vi ser fram emot att Borås skall starta en folkbildningskampanj för att öka kunskaperna om klimathotet och vad vi invånare kan bidra med för att inte framtiden skall förstöras.

Klimatomställning Borås, Trafikgruppen, gm Tommy Josefsson, Jonas Wieszkos, Anna Toftgård, Antje Johannesmeyer, Michael Nilsson

Insändare publicerad i Borås Tidning 19 jan 2022.